Haver

Regler for lejehaver i Vendsysselhus

Haverne er lejehaver.

Det er ikke tilladt at beskære eller fælde træer, som er over 1 m høje uden forudgående tilladelse fra repræsentantskabet. Dette gælder dog ikke almindelig pleje.

Det er tilladt at fjerne grene, som hænger for langt nede og er til gene. Grene og anden bevoksning, som vokser ud over gårdstien og ned langs tørrepladserne. skal klippes. Ukrudt langs en have skal ligeså fjernes af havelejeren.

Dvs., at det ikke er tilladt at skære toppen af træet. Dette gælder også for fælleshaverne.

Der er pligt til at holde haverne i acceptabel stand samt at sørge for, at eventuelt ukrudt ikke breder sig til nabohaverne. Dette gælder også anden bevoksning, medmindre andet er aftalt med lejerne af nabohaverne.

Havehuse og skure i haverne hører til den pågældende have, medmindre den aktuelle lejer selv har bekostet det, og dermed ejer det. Hvis havehuset og/eller skuret fjernes, skal haven bringes tilbage til ordentlig stand.

Opsætning af nyt havehus eller skur må kun ske med accept fra repræsentantskabet, og skal leve op til Vendsysselhus’ vedtægter.

Plankeværk og låger ud mod gården må ikke males i andre farver end de øvrige – altså sort. Maling udleveres af repræsentantskabet.

Større omlægninger skal forelægges repræsentantskabet og skal godkendes, inden arbejdet kan påbegyndes. repræsentantskabet kan nedlægge veto.

Havehuse og skure skal være af pæn standard, og skal vedligeholdes såvel hvad angår træværk som maling.

Haveaffald skal samles i papirsaffaldssække eller i de grønne haveaffaldsbeholdere som findes ved gavlene. Disse grønne beholdere må ikke indeholde sten og jord. Grene skal klippes ned til max 1 m i længden og bundtes sammen – max 50 cm i diameter.

Det er repræsentantskabets holdning, at kemiske ukrudtsmidler samt insektgift ikke skal benyttes. Havevanding skal følge Københavns Kommunes regler. VI har regnvandstønder, som står op ad muren ved blok 1 og 3.

Støj i haverne – inkl. fælleshaverne – må ikke finde sted efter kl. 21. Eventuelle fester skal meddeles repræsentantskabet i god tid 1 – 2 uger før. Omkringboende skal varsles ved opslag – også dem på A.F. Beyersvej, der bor op ad haven, hvori der holdes fest.

Det er muligt at reservere en fælleshave eller Hyggehaven mellem blok 2 og 3 til arrangementer. Den beboer, der står for arrangementet/festen kontakter repræsentantskabet, som skriver det i kalenderen. Desuden er beboeren ansvarlig for at gøre øvrige beboere opmærksomme på, at fælleshaven/Hyggehaven er reserveret. En seddel i en plasticpose kan sættes op i god tid udenfor den pågældende have.

Læs i øvrigt Husordenen, som naturligvis skal overholdes.

Misligholdelse eller andet brud på havereglerne vil medføre opsigelse af have-lejemålet, idet det er foreningens haver, som lejes af beboerne. Dvs., at det er lejehaver – ikke ejerhaver.

Forslag til angående haverne kan lægges i ejendomskontorets postkasse i nr. 9 i gården eller sendes på mail.

Forslagene vil blive behandlet på repræsentantskabets førstkommende møde.

Godkendt på generalforsamlingen den 22. marts 2006 – opdateret 8. juni 2009

Skriv et svar