Haver

Regler for lejehaver i Vendsysselhus 

  1. Det er ikke tilladt at beskære eller fælde træer, som er over 1 m høje uden forudgående tilladelse fra haveudvalg/bestyrelse. Dette gælder dog ikke almindelig pleje.

Det er tilladt at fjerne grene, som hænger for langt nede, og som er til gene.

Dvs., at det ikke er tilladt at skære toppen af træet. Dette gælder også for fælleshaverne.

Der er pligt til at holde haverne i acceptabel stand samt at sørge for, at eventuelt ukrudt ikke breder sig til nabohaverne. Dette gælder også anden bevoksning, medmindre andet er aftalt med lejerne af nabohaverne.

Havehuse og skure i haverne hører til den pågældende have, medmindre den øjeblikkelige lejer selv har bekostet det, og dermed ejer det. Hvis havehuset og/eller skuret fjernes, skal haven bringes tilbage til ordentlig stand.

Opsætning af nyt havehus eller skur må kun ske med accept fra haveudvalg/  bestyrelse, og skal leve op til Vendsysselhus’ vedtægter.

Plankeværk og låger må ikke males i andre farver end de eksisterende.

Større omlægninger skal forelægges haveudvalget og skal godkendes, inden arbejdet kan påbegyndes. Haveudvalget kan nedlægge veto.

Havehuse og skure skal være af pæn standard, og skal vedligeholdes såvel hvad angår træværk som maling.

Haveaffald skal samles i papirsaffaldssække eller i de grønne havebeholdere som findes ved gavlene. Disse grønne beholdere må ikke indeholde sten og jord. Grene skal klippes ned til max 1 m i længden og bundtes sammen – max 50 cm i diameter.

Havevanding samt brug af gødning og kemiske ukrudtsmidler skal følge Københavns Kommunes regler. VI har regnvandstønder som bedes benyttet inden vi bruger vand fra hoved hanerne

Støj i haverne – inkl. fælleshaverne – må ikke finde sted efter kl. 21. Eventuelle fester skal meddeles ejendomskontoret i god tid.

Husordenen skal overholdes.

Misligholdelse eller andet brud på havereglerne vil medføre opsigelse af have-lejemålet, idet det er foreningens haver, som lejes til beboerne. Dvs., at det er lejehaver – ikke ejehaver.

Forslag til haveudvalget kan lægges i ejendomskontorets postkasse i nr. 9 i gården.

Forslagene vil blive behandlet på haveudvalgets førstkommende møde.

Godkendt på generalforsamlingen den 22. marts 2006 – opdateret 8. juni 2009

Skriv et svar